Intervju med Monica Aronsson, Formas

Bättre självinsikt och betydelsen av målgruppsanpassad kommunikation är några av mina lärdomar

Vad fick du ut av att delta i programmet?

- Jag fick mera insikt i egna och andras beteenden samt betydelsen av att reflektera för att ta hänsyn till flera perspektiv. Det gör att man kan nå en tydligare kommunikation med andra. Det är alltid nyttigt att få höra andras diskussioner om erfarenheter och tolkningar av händelser för att bekräfta eller komplettera sin egen förståelse och ge fler dimensioner.

Upplever du att du har fått nya kontakter/kontaktvägar in i andra myndigheter genom att delta i just detta program arrangerat av RiS?

- Jag har fått flera nya kontakter inom olika organisationer. Det känns bra att ha mött varandra och diskuterat frågor som annars kanske inte alltid får så mycket fokus i den egna organisationen. Det gör att man vill hålla kontakt angående framtida utveckling och nya frågeställningar som dyker upp.

Om du skulle rekommendera någon annan att gå programmet, vilka var de tre största lärdomarna?

1. Bättre självinsikt, vem är jag och hur uppfattas jag av andra. Vad bör jag tänka på för att andra ska uppfatta det budskap jag vill förmedla.

2. Betydelsen av att kommunicera på rätt sätt, anpassat till respektive mottagare. Då hör och förstår vi varandra bättre vilket medför fokus på rätt saker

3. Vikten av att planera väl med mål, syfte, roller och ansvar. Då kan alla involverade få samsyn kring målbild och ha rätt förväntningar på varandra, vilket ger ett effektivare och roligare samarbete.