Gott samarbete inom området tillsyn

Det finns flera myndigheter inom RiS som har tillsynsuppdrag. Dessa uppdrag ser olika ut men trots det finns gemensamma nämnare. Till exempel hur urval görs eller vilka metoder som används. Det är bakgrunden till nätverket tillsyn.

Nätverket tillsyn är ett samarbete inom Rörlighet i staten (RiS), där just nu Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Post & telestyrelsen är aktiva.

- När vi träffas blir det ofta diskussioner kring allmänna principer i våra tillsynsområden kopplat till en eller ett par konkreta frågor. Vi har alla olika områden att utöva tillsyn på men har ändå stort utbyte av varandras erfarenheter och framtidsvisioner, säger Anders Richert, Avdelningschef vid Elsäkerhetsverket.

Nätverket startade för cirka två år sedan och träffas tre till fyra gånger per år. Det sker dels via Skype, men oftast i Stockholm då det underlättar logistiskt. Anders Richert har hittills varit sammankallande i nätverket, men inspel och aktuella frågeställningar samt diskussionspunkter inför varje träff är gemensamt ansvar.

Nätverket ordnade en seminariedag

I februari hölls även ett seminarium ”Hur gör vi urval?”. Syftet var att utbyta erfarenhet om hur urvalet görs i tillsynsarbetet. Skatteverket var inbjudna att tillsammans med Elsäkerhetsverket ge lite exempel på tänk och principer i urvalsskedet. Målgruppen för dagen var inspektörer och analytiker som har funderingar kring urvalsarbetet. Förutom de organiserande myndigheterna och Skatteverket deltog också MPRT (Myndigheten för press, radio och tv) samt Konkurrensverket.

- Seminariet om urvalet inför tillsyn blev lyckat. Det var drygt 20 deltagare och det jag tar med mig från dagen är att ett bra tänk redan från urval skapar bra underlag för nästa steg, vare sig det handlar om tillsyn, kommunikation eller något annat, säger Anders Richert.

Då flertalet deltagare var intresserade att fortsätta diskussionerna så kommer detta att följas upp med ytterligare en seminariedag med temat effekten av tillsyn. Alla myndigheter har ju ett uppdrag att redovisa effekten av tillsyn.

Utbyte av erfarenheter men också nytänk

Det finns många gemensamma beröringspunkter mellan tillsynsmyndigheter, bland annat effekten av arbetsinsatser men också vilka tillsynsverktyg som finns att tillgå. Trots olika tillsynsobjekt är många frågeställningar likartade.

- Genom vårt samarbete så får vi inte bara konkreta utbyten av idéer kring processer, verktyg och tillsynsmetoder utan också informella kontaktvägar både rörande våra uppdrag, men också för den egna utvecklingen, menar Anders Richert.

Planeringen av nästa seminarium startar efter vinterloven och före påsk kommer mer information så håll utkik på RiS webbplats för mer information och inbjudan.