Pågående nätverk

Här kan du läsa mer om pågående nätverk, vem du ska kontakta om du vill veta mer eller gå med i ett nätverk. Nätverken gäller bara för dig som arbetar på någon av de myndigheter som deltar i Rörlighet i staten. För generella frågor om nätverken går det bra att kontakta samordnare Annika Hägg @energimyndigheten.se

Administration

Utbyta erfarenheter, lära av varandra och få med sig idéer att använda i utvecklingen av den egna verksamheten. Vi diskuterar hur man administrativt bäst löser olika uppgifter samt stöd till medarbetare i olika administrativa rutiner, ärendeprocesser och system.

Målgrupp: Administratörer och handläggare

Kontakt: sophia.ponzio@naturvardsverket.se


Arkivarier

Myndigheters informationshantering är i ständig förändring tack vare digitaliseringen. I nätverket utbyter vi idéer och diskuterar utmaningar och lösningar.

Målgrupp: Arkivarier

Kontakt: nils.mossberg@energimyndigheten.se


Avtalsuppföljning

Flertalet myndigheter strukturerar nu sitt arbete med avtalsuppföljning och för att stötta varandra startas till hösten 2023 ett nätverk i ämnet. Med utgångspunkt i att utbyta idéer, diskutera utmaningar och lösningar samt hjälpa varandra bestämmer vi tillsammans vilka frågor vi vill ta upp.

Målgrupp: Avtalscontrollers eller upphandlare och avtalsförvaltare som arbetar med avtalsuppföljning

Kontakt: annika.hagg@energimyndigheten.se


Controller

Utbyta erfarenheter inom ekonomistyrningsfrågor som till exempel planering, budgetering och uppföljning.

Målgrupp: Controllers

Kontakt: charlotte.furusten@vinnova.se


GDPR

Vi delar best practice, diskuterar problem, utmaningar och lösningar med att implementera GDPR.

Målgrupp: GDPR-ansvariga personer på olika myndigheter (dataskyddsombud/projektledare mm).

Kontakt: mats.nordenborg@prv.se


HR

I HR-nätverket utbyter vi erfarenheter och hjälper varandra i såväl operativa som strategiska HR-frågor

Målgrupp: HR-funktioner

Kontakt: Ann-sofi.Grapengiesser@formas.se


Juridik

Utbyta erfarenheter kring frågor om exempelvis förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretess, GDPR, föreskrifter och avgifter.

Målgrupp: Verksjurister

Kontakt: maria.werleskog@ei.se


Kommunikation

Utbyta erfarenheter med kommunikatörskollegor. Vi bestämmer tillsammans vilka frågor vi tar upp.

Målgrupp: Kommunikatörer

Kontakt: annika.friberg@tillvaxtverket.se


Konferenser, utbildningar och möten

Erfarenhetsutbyte inom konferenser, utbildningar och möten. Vi tar upp ämnen som till exempel konferensadministration, konferenshanteringssystem, digital utveckling och GDPR.

Målgrupp: Alla som arbetar med att arrangera konferenser, utbildningar och möten

Kontakt: helena.ericsson@tillvaxtverket.se


Omvärldsbevakning

Forum för erfarenhetsutbyte och lärande inom omvärldsbevakning. Fokus på hur man kan arbeta med omvärldsbevakning som en del av myndighetens verksamhet och styrning.

Målgrupp: Primärt personer som arbetar med omvärldsanalys som en större del av sitt arbete.

Kontakt: hans.hedin@pts.se


Registratorer

Erfarenhetsutbyte för registratorer. Vi diskuterar arbetsuppgifter såsom diarieföring, arkiv, utlämnade av allmän handling och handläggarstöd.

Målgrupp: Registratorer

Kontakt: Eva.FredrikssonEklund@formas.se


Sociala kanaler

Nätverk för personer som ansvarar för sociala kanaler. Innehåll: Utveckling av kanalerna, policyfrågor, juridiska aspekter etc.

Målgrupp: Personer som jobbar med sociala kanaler

Kontakt: alice.leven@tillvaxtverket.se


Strategisk kompetensförsörjning

Nytt nätverk som startas upp under 2023 för dig som arbetar med strategisk kompetensförsörjning.

Kontakt: karin.froblom@pts.se 


Upphandling

Erfarenhetsutbyte i frågor som rör upphandling och inköp.

Målgrupp: Medarbetare som arbetar med upphandlingsfrågor/inköp

Kontakt: pernilla.nyringegard@prv.se


Tillsyn

Nätverk för att utbyta erfarenheter kring arbete med tillsyn. Vad är tillsyn? Vilka tillsynsmetoder använder vi oss av och lämpar olika metoder sig bäst för olika syften/mål? Vi diskuterar olika faser av utredningsarbetet – t.ex. arbetssätt, utmaningar, effekter, beredningsgång, kommunicering, beslutsskrivning och uppföljning/utvärdering.

Målgrupp: Handläggare och utredare som arbetar med tillsyn

Kontakt: linnea.elovsson@spelinspektionen.se


Utgivning av publikationer

Vi utbyter erfarenheter och idéer kring publikationsutgivning – tillgänglighetsfrågor, tryckeritjänster, upphovsrätt, formgivning, format m.m. Vi pratar även om publikationer som kommunikationskanal, och hur vi kan underlätta spridning och åtkomst till den typen av kunskapsinnehåll.

Kontakt: asa.k.karlsson@energimyndigheten.se


Myndighetsöverskridande verksamhetsutveckling med digitalisering

Utbyta erfarenheter om verksamhetsutveckling som innehåller stora inslag av digitalisering och oftast i samarbete med fler myndigheter. 

Kontakt: Dag.Hervieu@forte.se