Pågående nätverk

Här kan du läsa mer om pågående nätverk, vem du ska kontakta om du vill veta mer eller gå med i ett nätverk. Nätverken gäller bara för dig som arbetar på någon av de myndigheter som deltar i Rörlighet i staten.

Administratörer

Utbyta erfarenheter, lära av varandra och få med sig idéer att använda i utvecklingen av den egna verksamheten. Vi diskuterar hur man administrativt bäst löser uppgifter som till exempel ärendefördelning, föredragningar, konferenser samt stöd till medarbetare i olika administrativa rutiner och system.

Målgrupp: Administratörer

Kontakt: sophia.ponzio@naturvardsverket.se


Aktivitetsbaserat arbetssätt

Utbyta erfarenheter kring arbetsformer och hur lokalernas utformning kan möta olika behov. Nätverket ska ge inspiration och nya idéer.

Kontakt: evastina.hagen@energimyndigheten.se


Arkivarier

Myndigheters informationshantering är i ständig förändring tack vare digitaliseringen. I nätverket utbyter vi idéer och diskuterar utmaningar och lösningar.

Målgrupp: Arkivarier

Kontakt: nils.mossberg@energimyndigheten.se


Controller

Utbyta erfarenheter inom ekonomistyrningsfrågor som till exempel planering, budgetering och uppföljning.

Målgrupp: Controllers

Kontakt: charlotte.furusten@vinnova.se


Ekonomi

Erfarenhetsutbyte av praktiska redovisningsfrågor. Vi tar upp aktuella frågor och goda exempel.

Målgrupp: Ekonomi och redovisningsanställda på myndigheter.

Kontakt: carl-martin.skold@prv.se


GDPR

Vi delar best practice, diskuterar problem, utmaningar och lösningar med att implementera GDPR.

Målgrupp: GDPR-ansvariga personer på olika myndigheter (dataskyddsombud/projektledare mm).

Kontakt: mats.nordenborg@prv.se


HR

I HR-nätverket utbyter vi erfarenheter och hjälper varandra i såväl operativa som strategiska HR-frågor

Kontakt: cecilia.nilsson@mtm.se


Juridik

Utbyta erfarenheter kring frågor om exempelvis förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretess, GDPR, föreskrifter och avgifter.

Målgrupp: Verksjurister

Kontakt: maria.werleskog@ei.se


Kommunikation

Utbyta erfarenheter med kommunikatörskolleger, i frågor såsom kommunikativt ledarskap, varumärkesarbete, arbete med sociala medier.

Målgrupp: Kommunikatörer

Kontakt: maria.strahle@pts.se


Konferenser, utbildningar och möten

Erfarenhetsutbyte inom konferenser, utbildningar och möten. Vi tar upp ämnen som till exempel konferensadministration, konferenshanteringssystem, digital utveckling och GDPR.

Målgrupp: Alla som arbetar med att arrangera konferenser, utbildningar och möten

Kontakt: helena.ericsson@tillvaxtverket.se


Omvärldsbevakning

Forum för erfarenhetsutbyte och lärande inom omvärldsbevakning. Fokus på hur man kan arbeta med omvärldsbevakning som en del av myndighetens verksamhet och styrning.

Målgrupp: Primärt personer som arbetar med omvärldsanalys som en större del av sitt arbete.

Kontakt: marie.swanstrom@mprt.se


Registratorer

Erfarenhetsutbyte för registratorer. Vi diskuterar arbetsuppgifter såsom diarieföring, arkiv, utlämnade av allmän handling och handläggarstöd.

Målgrupp: Registratorer

Kontakt: esther.meyer.malmborg@kkv.se


Sociala kanaler

Nätverk för personer som ansvarar för sociala kanaler. Innehåll: Utveckling av kanalerna, policyfrågor, juridiska aspekter etc.

Målgrupp: Personer som jobbar med sociala kanaler.

Kontakt: alice.leven@tillvaxtverket.se


Upphandling

Erfarenhetsutbyte i frågor som rör upphandling och inköp.

Målgrupp: Medarbetare som arbetar med upphandlingsfrågor/inköp.

Kontakt: pernilla.nyringegard@prv.se


Tillsyn

Nätverk för att utbyta erfarenheter kring arbete med tillsyn. Vad är tillsyn? Vilka tillsynsmetoder använder vi oss av och lämpar olika metoder sig bäst för olika syften/mål? Vi diskuterar olika faser av utredningsarbetet – t.ex. arbetssätt, utmaningar, effekter, beredningsgång, kommunicering, beslutsskrivning och uppföljning/utvärdering.

Målgrupp: Handläggare och utredare som arbetar med tillsyn på myndigheterna i RIS.

Kontakt: linnea.elovsson@spelinspektionen.se


Utgivning av publikationer

Vi utbyter erfarenheter och idéer kring publikationsutgivning – tillgänglighetsfrågor, tryckeritjänster, upphovsrätt, formgivning, format m.m. Vi pratar även om publikationer som kommunikationskanal, och hur vi kan underlätta spridning och åtkomst till den typen av kunskapsinnehåll.

Kontakt: asa.k.karlsson@energimyndigheten.se


Verksamhetsutveckling och digitalisering

Utbyta erfarenheter om verksamhetsutveckling och digitalisering.

Kontakt: jessica.ekman@energimyndigheten.se