Pågående nätverk

Här kan du läsa mer om pågående nätverk, vem du ska kontakta om du vill veta mer eller gå med i ett nätverk.

Administratörer

Utbyta erfarenheter, lära av varandra och få med sig idéer att använda i utvecklingen av den egna verksamheten. Vi diskuterar hur man administrativt bäst löser uppgifter som till exempel ärendefördelning, föredragningar, konferenser samt stöd till medarbetare i olika administrativa rutiner och system.

Målgrupp: Administratörer

Kontakt: sophia.ponzio@naturvardsverket.se


Aktivitetsbaserat arbetssätt

Utbyta erfarenheter kring arbetsformer och hur lokalernas utformning kan möta olika behov. Nätverket ska ge inspiration och nya idéer.

Kontakt: evastina.hagen@energimyndigheten.se


Arkivarier

Myndigheters informationshantering är i ständig förändring tack vare digitaliseringen. I nätverket utbyter vi idéer och diskuterar utmaningar och lösningar.

Målgrupp: Arkivarier

Kontakt: nofa.malla-mohammed@vinnova.se


Controller

Utbyta erfarenheter inom ekonomistyrningsfrågor som till exempel planering, budgetering och uppföljning.

Målgrupp: Controllers

Kontakt: charlotte.furusten@vinnova.se


Ekonomi

Erfarenhetsutbyte av praktiska redovisningsfrågor. Vi tar upp aktuella frågor och goda exempel.

Målgrupp: Ekonomi och redovisningsanställda på myndigheter.

Kontakt: mona.cedrell@prv.se


GDPR

Vi delar best practice, diskuterar problem, utmaningar och lösningar med att implementera GDPR.

Målgrupp: GDPR-ansvariga personer på olika myndigheter (dataskyddsombud/projektledare mm).

Kontakt: mats.nordenborg@prv.se


HR

Utbyta erfarenheter om HR-funktionens alla områden, som exempelvis kompetensförsörjning, lönebildning och lönekartläggning, medarbetarskap och ledarskap, attraktiv arbetsgivare, samverkan och rehabilitering.

Målgrupp: HR-ansvariga, HR-strateger, HR-specialister, HR-generalister

Kontakt: Martina von Bothmer, Energimarknadsinspektionen, martina.von.bothmer@ei.se


Hållbar utveckling

Syftet med nätverket är att medvetandegöra hållbarhetsbegreppet. Vi diskuterar vad begreppet innebär, hur vi tillsammans kan jobba för att bidra till en hållbar utveckling av samhället. Vi har diskussioner, workshops och studiebesök.

Målgrupp: Nätverket vänder sig till handläggare, verksamhetsutvecklare och andra med intresse för hållbar utveckling

Kontakt: susanne.johansson@formas.se


Juridik

Utbyta erfarenheter kring frågor om exempelvis förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretess, GDPR, föreskrifter och avgifter.

Målgrupp: Verksjurister

Kontakt: maria.werleskog@ei.se


Kommunikation

Utbyta erfarenheter med kommunikatörskolleger, i frågor såsom kommunikativt ledarskap, varumärkesarbete, arbete med sociala medier.

Målgrupp: Kommunikatörer

Kontakt: maria.strahle@pts.se


Konferenser, utbildningar och möten

Erfarenhetsutbyte inom konferenser, utbildningar och möten. Vi tar upp ämnen som till exempel konferensadministration, konferenshanteringssystem, digital utveckling och GDPR.

Målgrupp: Alla som arbetar med att arrangera konferenser, utbildningar och möten

Kontakt: helena.ericsson@tillvaxtverket.se


Omvärldsbevakning

Forum för erfarenhetsutbyte och lärande inom omvärldsbevakning. Fokus på hur man kan arbeta med omvärldsbevakning som en del av myndighetens verksamhet och styrning.

Målgrupp: Primärt de som arbetar med omvärldsanalys som en större del av sitt arbete.

Kontakt: Henrik.skold@pts.se


Projektkontor

Syftet är att ge stöd och skapa förutsättningar för effektiv projektverksamhet. Projektkontor har en viktig roll i detta. Större delen av allt förändringsarbete görs i form av projekt. Det är därför givande att utbyta erfarenheter och stärka varandras kompetenser inom området. Det finns också behov av en mer hållbar hantering av resurser inom projektsammanhang.

Kontakt: anna.ptasnik@prv.se


Registratorer

Erfarenhetsutbyte för registratorer. Vi diskuterar arbetsuppgifter såsom diarieföring, arkiv, utlämnade av allmän handling och handläggarstöd.

Målgrupp: Registratorer

Kontakt: esther.meyer.malmborg@kkv.se


Upphandling

Erfarenhetsutbyte i frågor som rör upphandling och inköp.

Målgrupp: Medarbetare som arbetar med upphandlingsfrågor/inköp.

Kontakt: pernilla.nyringegard@prv.se


Utgivning av publikationer

Vi utbyter erfarenheter och idéer kring publikationsutgivning – tillgänglighetsfrågor, tryckeritjänster, upphovsrätt, formgivning, format m.m. Vi pratar även om publikationer som kommunikationskanal, och hur vi kan underlätta spridning och åtkomst till den typen av kunskapsinnehåll.

Kontakt: asa.k.karlsson@energimyndigheten.se


Verksamhetsutveckling och digitalisering

Utbyta erfarenheter om verksamhetsutveckling och digitalisering.

Kontakt: jessica.ekman@energimyndigheten.se