Professionella nätverk – till stor nytta för verksamheten

Sedan hösten 2014 pågår flera professionella nätverk inom ramen för Rörlighet i staten. I dagsläget är åtta nätverk igång, alltifrån nätverk av controllers till omvärldsbevakare. Syftet med nätverken att skapa långsiktiga förutsättningar för ett fördjupat samarbete över myndighetsgränserna, vilket kan bidra till ökad rörlighet, kompetensutbyte och verksamhetsutveckling. Nätverken syftar också till ett erfarenhetsutbyte.

Nyligen genomfördes en enkät som gick ut till samtliga nätverksdeltagare. Hela 90 % av de som besvarade enkäten upplever nytta av nätverken. Deltagarna i nätverken uppskattar erfarenhetsutbytet i grupperna och mellan myndigheterna samt att det ger inspiration till det egna arbetet. Nätverken ger också ett bredare kontaktnät, 60 % svarar också att de har kontakt med de andra nätverksdeltagarna utöver de inplanerade träffarna.

En kommunikatör från Post- och telestyrelsens kommunikationsavdelning, var med och startade upp det kommunikatörsnätverket som finns, så här beskriver den deltagaren arbetet i nätverket:

– Vi är ett gäng kommunikatörer som har träffats regelbundet under drygt två år. Vi har gemensamt bestämt teman för våra träffar, t.ex. sociala medier, varumärke, grafisk profil. Det har varit givande kunskapsmässigt men framför allt är det roligt att träffas på olika myndigheter och diskutera och dela med oss av erfarenheter. Mellan träffarna mejlar vi varandra när vi behöver hjälp i konkreta frågor.

Varje år finns det chans att starta upp nya nätverk, har du någon idé? Titta under fliken Nätverk för mer information.