Leda utan att vara chef

Stor efterfrågan på ny satsning inom RIS - Leda utan att vara chef

Myndigheterna inom RIS såg ett behov av att ta fram ett program gemensamt program för medarbetare som inte har en formell chefsroll – men på olika sätt har ett stort inslag av ledarskap i sitt arbete. Detta är en ganska bred målgrupp och vänder sig t.ex. till medarbetare som leder projekt, driver utvecklingsarbete, leder team eller arbetsgrupper, arbetar med koordination och samordning eller tar sina första steg mot en chefsroll genom ställföreträdandeskap eller likande.

Utöver att stärka sin förmåga att möta situationer man möter i sin vardag i den rollen kommer man även att få både teoretisk kunskap men också konkreta verktyg och insikter i ledarrollen. Utöver det kommer deltagarna att ha möjlighet att få ökad förståelse för vad god förvaltningskultur innebär och hur man kan stärka och utveckla sin etiska kompass när det uppstår dilemman av olika slag.
En annan stor vinst med att driva detta gemensamt är det stora och unika nätverk deltagarna får genom att träffa kollegor från andra myndighet i denna grupp

Det har kommit in runt hundra intresseanmälningar och arbetsgruppen planerar nu för att starta upp tre ytterligare program så att det totalt går fyra program under hösten 2017 och våren 2018. Sedan planerars det att starta upp 1-2 program per år beroende av hur behovet ser ut.

Läs mer om detta program här