Information om behandling av personuppgifter inom ramen för Rörlighet i staten (RIS)

RIS är ett samarbete mellan olika myndigheter. De personuppgifter som behandlas inom ramen för RIS är främst kontaktuppgifter, det vill säga namn och e-postadress. För de som är kontaktpersoner för en viss aktivitet inom RIS kommer kontaktuppgifterna också att publiceras på RIS-webbsida. I vissa fall kan det också vara aktuellt att genomföra en intervju med någon som deltagit i en aktivitet som sedan publiceras på RIS-webbsidan. Eftersom RIS är ett samarbete mellan olika myndigheter kommer kontaktuppgifterna också att delas mellan myndigheterna.

Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna komma i kontakt med de som kommer att vara med i en aktivitet. Kontaktuppgifter på RIS-webbsidan gör det också möjligt för personer som är intresserade av en aktivitet i Rörlighet i staten att enkelt komma i kontakt med den person som vet mest om aktiviteten. Om en intervju publiceras kan personuppgifter som namn och kontaktuppgifter komma att publiceras, vilket möjliggör inte bara kontakter utan också inspiration och information om deltagande i aktiviteter. Detta som en viktig del i att nå syftet med samarbetet – att främja utbyte av erfarenheter, kunskaper och idéer mellan deltagande myndigheter.

Eftersom det är centralt för det överenskomna samarbetet att möjliggöra vidareutveckling av de som är anställda är det viktigt att det enkelt ska gå att komma i kontakt med de personer som ingår i de olika aktiviteterna. Den rättsliga grunden för registreringen av dina personuppgifter är det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.

Ditt namn och din e-postadress finns kvar hos RIS fram till att du inte längre är aktiv inom RIS. I de fall du är kontaktperson för en aktivitet finns kontaktuppgifter på hemsidan så länge aktiviteten finns kvar som en del av samarbetet inom Rörlighet i staten, eller så länge det är du som är kontaktperson.

Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kontaktar du den person som är programansvarig för myndighetssamarbetet Rörlighet i staten.

Om du vill få information om vilka uppgifter som finns sparade om dig får du kontakta myndigheten där du är anställd.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till den myndighet som du är anställd hos men också till Datainspektionen.

Statliga myndigheter omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att informationen på hemsidan för Rörlighet i staten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

Om du vill kontakta ett dataskyddsombud kan du kontakta dataskyddsombudet på den myndighet där du är anställd.