Halvvägs genom den gemensamma introduktionsutbildningen

I april hölls det tredje tillfället av introduktionsutbildningen med ännu mer tyngdpunkt på statstjänstemannarollen

Nu har tredje omgången av RIS gemensamma utbildning för nyanställda i staten genomförts. Utbildningen, som genomförs som ett pilotprojekt under 2019 med fem deltagande myndigheter, har slagit väl ut. De som deltagit i utbildningen har varit mycket nöjda och även de som håller i utbildningsdagen har upplevt att det varit positivt även för egen del. Utbytet mellan deltagarna från de olika myndigheterna och mellan deltagare och utbildare har varit fruktbärande.

Kommentarer från de som gick utbildningen i april. ”Dagen var en bra blandning mellan teori och interaktiva övningar där man praktiskt fick diskutera statstjänstemannarollen. Det var bra att få diskutera och att få vara aktiv – kunskapen fastnar på ett annat sätt och det är frågor som inte enbart går att läsa sig till, det är bra att vända och vrida lite på perspektiven. Det var kul att bli introducerad till Rörlighet i staten och att få träffa medarbetare från andra myndigheter - intressant att höra om andra medarbetares utmaningar men även höra att vi har liknande erfarenheter. Föredragshållarna var samstämda och det var bra att de var flera som höll i utbildningsdagen, det blev på så sätt väldigt dynamiskt.”

Efter de genomförda utbildningarna har utbildarna, i samråd med arbetsgruppen för projektet reviderat innehållet något. Tyngdpunkten ligger nu ännu mer på statstjänstemannarollen och värdegrundsfrågor. Vi har valt bort att till exempel ”skrapa på ytan” när det gäller GDPR och upphandlingsfrågor. Vi bedömer att dessa områden är så omfattande och behöver hanteras av respektive myndighet.

Programgruppen har nu öppnat möjligheten för fler myndigheter att delta i samarbetet ”Introduktion i staten” under 2020. Intresserade myndigheter ska anmäla intresse senast den 24 maj. Planering för 2020 påbörjas tidig höst 2019.

Ytterligare två utbildningstillfällen är inbokade under hösten för de myndigheter som ingår i pilotprojektet. D v s Elsäkerhetsverket, Formas Konkurrensverket, Myndigheten för press, radio och TV och Naturvårdsverket.