Därför gick Rymdstyrelsen med i samarbetet

Tre frågor till Sofia Strand, stabschef på Rymdstyrelsen som är ny i samarbetet från 1 januari 2019.

Hur fick ni på Rymdstyrelsen kännedom om samarbetet?

- Vinnovas HR-chef tipsade mig om samarbetet strax efter att jag hade tillträtt i min roll på Rymdstyrelsen.

Vad fick er att besluta er för att vara med?

- Inför genomförandet av GDPR-förordningen hade vi ett lyckosamt samarbete med PTS där vi, helt utanför RIS-samarbetet, lånade in en av deras jurister som hjälpte oss med anpassningarna till förordningen. Det gav oss en god erfarenhet av in- och utlån mellan myndigheter. Under samma period fick vi också vetskap om att RIS bland annat har nätverk för personuppgiftsansvariga och för jurister. Vi insåg att vi som en liten myndighet skulle ha stor nytta av att skaffa oss ett breddat nätverk utanför vår myndighet.

 Vad ser ni för vinster med att vara en del av samarbetet?

- Möjligheten att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra myndigheter, att kunna hjälpa varandra och utbyta råd och tips i frågor som för myndigheterna ofta är likartade. I det avseendet är inte minst nätverken värdefulla. De gemensamma utbildningarna/programmen och möjligheten till in- och utlån mellan myndigheter är också ett mycket värdefullt sätt för medarbetare att kompetensutvecklas, där ett tydligt mervärde är perspektivet att arbeta i den svenska statsförvaltningen.